- Naruto: IL MATRIMONIO DI SASUKE
- Naruto: AKATSUKI'S WEDDING
- Naruto Shippuden: LETTERA ALLA MIA SORELLINA
- Naruto: ATTENTION TO THE ELEVATOR
- Naruto Shippuden: NEGLI OCCHI DEL DESTINO...
- Naruto: NARUTO SHIPPUDEN REVOLUTION
- Naruto: CICATRICI
- Naruto Shippuden: FRA L'AMORE E LA VENDETTA
- Naruto Shippuden: Dove Gli Occhi...Non Vedono
- Naruto Shippuden: CORUZIONE.
« »