- Tartarughe Ninja: MIYU
- Naruto Shippuden: L'ULTIMA SERA
- POESIA
- Naruto Shippuden: COME NASCONO I BAMBINI?
- Naruto Shippuden: ALBA A KONOHA