- Naruto: RASEN-SOSHIKEN
- Naruto: LA STORIA DI UNA COPPIA