- GOOD LUCK JAPAN
- Kuroshitsuji: TI AMO. TI AMO ... E TI AMERò SEMPRE !
- Nabari no Ou: MY IMMORTAL
- HALF DEMONS
- Moto GP: MEMORIES . . .
- Kuroshitsuji: POISON
- Nabari no Ou: CAN YOU HEAR MY HEART ?
- Kuroshitsuji: LA FELICITà . . . ESISTE ?
- Nabari no Ou: SMILE
- Grande Fratello: ANGELO DAL CIELO
« »